Noordma en Zuidoevers 2

142

Planuitwerking Noordma en Zuidoevers (fase 2) 

Beste bewoner(s), 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het uitwerken van het inrichtingsplan voor Noordma met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het gebied. Noordma, dat ligt ingeklemd tussen de Hunzeweg (N386) en het Zuidlaardermeer (zie afbeelding), wordt ingericht als natuur- en waterbergingsbied. Dit gebeurt op een vergelijkbare manier als het ten zuidoosten van de Hunzeweg gelegen gebied Tusschenwater. Noordma zal gaan fungeren als dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het Zuidlaardermeer. Dit overgangsgebied tussen beek en boezem overstroomt bij hoge waterstanden en houdt dan water vast. In de recent geactualiseerde Hunzevisie staat de ambitie voor de Hunze omschreven. 

Een inrichtingsplan voor Noordma 

Het uitwerken van dit inrichtingsplan is een gezamenlijke inspanning van overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties, waarbij ook de streek vanaf het begin is betrokken. In 2019 maakten we hiermee een eerste start. Onderdeel hiervan was een inloopavond op 28 maart 2019 in Zuidlaren (bij molen De Wachter) voor omwonenden en belanghebbende partijen. We informeerden u over de ambities voor Noordma in de vorm van een schetsontwerp en gingen in gesprek over uw ideeën, zorgen en wensen. Daarna spraken we met velen van u en met partijen als Dorpsbelangen De Groeve en Midlaren en IVN Zuidlaren afzonderlijk. De verworven informatie namen we mee bij het opstellen van het inrichtingsplan. 

Nieuwe gebiedsbijeenkomst in voorjaar 2021 

Tijdens de inloopavond hebben we toegezegd circa eind 2020 opnieuw een gebiedsbijeenkomst te organiseren om het concept inrichtingsplan met u te bespreken. Ondertussen hebben we stappen gezet: 

  • We hebben nader hydrologisch onderzoek verricht,
  • De voorgestelde inrichting van Noordma verder uitgewerkt,
  • De invulling van de brug in de weg Zuidlaren – De Groeve nader verkend,
  • Onderzoek voor het optimaliseren van het gemaal de Groeve in gang gezet,
  • En recreatieve koppelkansen in beeld gebracht.

Hoewel we dus al flink gevorderd zijn met de uitwerking, zijn we door Corona en overleg met de Gasunie over het kruisen van de gasleidingen nog niet zo ver om het concept inrichtingsplan nu met u te kunnen delen. We organiseren daarom een gebiedsbijeenkomst vóór de zomer van 2021. We hopen dat er tegen die tijd ook weer de ruimte is om elkaar fysiek te ontmoeten en met u in gesprek te gaan. De gemeente Tynaarlo zal dan ook meer vertellen over de verplaatsing van de waterscouts en herinrichting van het naastgelegen surfstrandje nabij het Zuidlaardermeer.

Gevolgen voor de planning

Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze vertraging en het uitstel van de gebiedsbijeenkomst beperkte invloed heeft op onze planning voor de realisatie en uitvoering van de plannen.

De Hunze

De activiteiten in Noordma maken onderdeel uit van het herstellen en het ontwikkelen van nieuwe natuur in het Hunzedal. Al 25 jaar wordt er in het stroomgebied van de Hunze hard gewerkt om natuur te vormen en te herstellen. De positieve effecten zijn onder meer te zien in het gebied Tusschenwater. Die werkzaamheden maken het gebied ook klimaatbestendig en op dit punt klaar voor de toekomst. Zo blijft de Hunze een prachtige beleving voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Noordma is de poort naar de Hunze en daarmee een belangrijke schakel in het programma van de Hunze. Bij dit programma zijn verschillende partijen betrokken: de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Het Drentse Landschap, gemeenten Borger-Odoorn, Tynaarlo en Aa en Hunze, LTO Noord en Drents Particulier Grondbezit. Meer weten? Ga naar provincie.drenthe.nl/hunze.

Nadere informatie en vragen

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact op met Bart-Jan Tabak per mail via bj.tabak@prolander.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep Noordma
Bart-Jan Tabak