Ontwikkeling inrichting Noordma en Zuidoevers (fase 2)

106

Beste bewoner(s),

Vorig jaar maart ontving u van ons een brief waarin wij de plannen voor het inrichten van Noordma en Zuidoevers (fase 2) toelichtten. In die brief schreven we dat het uitwerken van het inrichtingsplan voor Noordma vertraging had opgelopen als gevolg van Corona. En dat we in gesprek waren met de Gasunie over een oplossing voor het kruisen van de gasleidingen. Dit heeft meer tijd gekost dan we hadden voorzien. In de tussentijd voerden we ook gesprekken met het Waterbedrijf Groningen over het treffen van beschermende maatregelen tijdens de uitvoering en na oplevering van Noordma. Dit in verband met de kwetsbaarheid van de drinkwatervoorziening en de grondwaterwinning De Groeve, gelegen in Tusschenwater. In deze brief leest u hier meer over. Inmiddels zijn de laatste gronden verworven en zijn we met de planuitwerking zo ver dat we na de zomer een concept inrich- tingsplan aan u kunnen voorleggen.

Inrichtingsplan Noordma

Het gebied Noordma ligt ingeklemd tussen de Hunzeweg (N366) en het Zuidlaardermeer. De ko- mende jaren richten we het in als natuur- en waterbergingsbied. Noordma wordt een moerasgebied op de overgang van de Hunze naar het Zuidlaardermeer, vergelijkbaar met Tusschenwater. Dit over- gangsgebied overstroomt bij hoge waterstanden en houdt dan water vast. Vanaf de kade zal het gebied wandelend en deels ook fietsend te beleven zijn.

Gasleiding

Om de gasleverantie in het Noorden te kunnen waarborgen zijn extra maatregelen nodig om de gas- leidingen die door het gebied lopen te beschermen en op hun plaats te houden wanneer het gebied onder water komt te staan. Dit vanwege de slappe ondergrond en de aanwezige dikke veenlagen. De Gasunie toetst de twee overgebleven oplossingsrichtingen op uitvoerbaarheid en kosten.

Drinkwaterwinning

In het gebied Tusschenwater ligt sinds 1964 de productielocatie De Groeve van het Waterbedrijf Gro- ningen. Hier wordt grondwater – afkomstig van het Drents plateau en ook deels vanuit de Veenkolo- niën – gewonnen voor de bereiding van drinkwater. Door de inrichting van Tusschenwater sijpelt er meer water het gebied in. Tusschenwater is daarmee nu ook een bron voor drinkwater.

Met de inrichting van Noordma zal een koppeling met het Zuidlaardermeer en het naastgelegen ge- bied Tusschenwater worden gerealiseerd. Daarmee ontstaat in de toekomst een aaneengesloten moerasgebied. Tijdens de uitvoering treffen we extra beschermende maatregelen om de leveringsze- kerheid van drinkwater te garanderen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om de toekom- stige verbinding tussen Noordma en Tusschenwater af te sluiten, indien zich een situatie voordoet die impact heeft op de drinkwatervoorziening. De realisatie van deze voorziening wordt meegenomen in het project Noordma.

Gebiedsbijeenkomst op donderdag 25 augustus 2022

Graag praten wij u bij over de plannen en werkzaamheden in Noordma en Zuidoevers. Reserveer donderdagavond 25 augustus alvast in u agenda. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Waterbedrijf Groningen is aanwezig om vragen over de beschermingsmaatregelen met betrekking tot de drinkwaterwinning te beantwoorden.

Nadere informatie en vragen

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact op met Bart-Jan Tabak per mail via bj.tabak@prolander.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep Noordma

Bart-Jan Tabak.

LET OP: Dorpsbelangen heft voorgesteld om de bijeenkomst na de vakantie te doen plaatsvinden, en een locatie is ook nog niet bekend. Wordt vervolgd.